جوانی که کار وشایستگی است                              که خد پسندی وپندار نیست

چو بفروختی ،از که خواهی خرید؟                           متاع جوانی به بازار نیست

غنیمت شمر،جز حقیقت مجوی                             که باری است فرصت،دگر بارنیست

مپیچ از ره راست بر راه کج                                   چودرهست ،حاجت به دیوار نیست

زآزادگان برد باری وسعی                                      بیاموز،آموختن عار نیست

به چشم بصیرت به خود درنگر                                تورا درآیینه،زنگار نیست

همی دانه خوشه خروار شد                                  زآغاز هر خوشه خروار نیست

همه کار ایام درس است وپند                                 دریغا که شاگرد هشیار نیست

                                                                                   پروین اعتصامی

[ دوشنبه ششم شهریور ۱۳۹۱ ] [ 9:38 ] [ عارف ]

[ ]مجله اینترنتی دانستنی ها ، عکس عاشقانه جدید ،